نمایشگاه های استان همدان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید