نمایشگاه های استان همدان با موضوع نانو در خرداد ماه