نمایشگاه های استان همدان با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست