نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری در مرداد ماه