نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع تهویه مطبوع در مهر ماه