نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع تهویه مطبوع در تیر ماه