نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع رسانه های صوتی و تصویری در مرداد ماه