نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع رسانه های صوتی و تصویری در تیر ماه