نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع اتوماسیون و خط تولید در فروردین ماه