نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع اتوماسیون و خط تولید در مهر ماه