نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع کتاب در مهر ماه