نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ساختمان و معماری در خرداد ماه