نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ساختمان و معماری در تیر ماه