نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع تجارت در خرداد ماه