نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع تجارت در تیر ماه