نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع شیمیایی در اردیبهشت ماه