نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع لباس، پوشاک در مرداد ماه