نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع طراحی در آبان ماه