نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع طراحی در اسفند ماه