نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع طراحی در فروردین ماه