نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع طراحی در خرداد ماه