نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع طراحی در اردیبهشت ماه