نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع اقتصادی در مهر ماه