نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع اقتصادی در تیر ماه