نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع الکترونیک و مهندسی برق در مهر ماه