نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع آسانسور و پله برقی در مرداد ماه