نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع انرژی در مرداد ماه