نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع انرژی در تیر ماه