نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع شیلات و آبزیان در آذر ماه