نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع غذایی در مهر ماه