نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع مبلمان در مهر ماه