نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع مبلمان در مرداد ماه