نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع بازی و سرگرمی در مهر ماه