نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع دستی در خرداد ماه