نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی در دی ماه