نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در آذر ماه