نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در آذر ماه