نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع چرم در تیر ماه