نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع لجستیک، زنجیره تامین در مرداد ماه