نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نانو در بهمن ماه