نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نانو در خرداد ماه