نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نانو در مهر ماه