نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نانو در مرداد ماه