نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نانو در تیر ماه