نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع رنگ و رزین در مهر ماه