نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع حیوانات خانگی و باغ وحش در مهر ماه