نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع دارویی و داروسازی در آذر ماه