نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع صنایع دارویی و داروسازی در خرداد ماه