نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع دام و طیور در مهر ماه