نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع دام و طیور در مرداد ماه